Аналіз роботи Усатівського НВК

"школа - гімназія"ім. П.Д.Вернидуба

 

 В освітній діяльності колектив Усатівського НВК "школа- гімназія" ім. П.Д.Вернидуба керується  Конституцією України, Законами України"Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", "Про мови в Україні", "Про охорону дитинства", "Про попередження  насильства в сім'ї", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", Концепцією громадянського виховання  та освіти,  Державними національними програмами "Вчитель", "Діти України", "Освіта",  регіональною програмою  "Обдаровані діти",  Положенням про загальноосвітній  навчальний  заклад.

     Мета і завдання колективу на 2020/2021 навчальний рік були зумовлені програмною темою НВК   "Сучасні педагогічні  технології у навчанні  та вихованні учнів як шлях до якісної освіти та розвитку життєвотворчості особистості XXI століття"

      Основною метою використання інновацій  було і є  створення  оптимальних умов для розвитку і становлення особистості  учня у різних видах діяльності, розвитку їхніх позитивних  нахилів, здібностей, обдарованості, творчого мислення, необхідності й уміння самовдосконалюватись.

   Для реалізації практичного дослідження проблеми, що постала перед НВК за 2019/2020 н.р., педагогічним колективом зроблено:

- проведено тематичні засідання  педради з тем: "Роль учителя з моніторингу навчального процесу", "Використання  нових  інформаційних технологій  у роботі вчителів", "Використання  нових  інформаційних технологій  у виховній  роботі ", метою проведення яких  було практичне втілення  сучасних  технологій  в освітній процес;

- обмін перспективним педагогічним досвідом, спрямованим  на розвиток креативності учнів;

- двоє вчителів успішно взяли участь  у конкурсі "Вчитель року".

   Серед основних завдань методичної роботи  вивчення,практичне осмислення і узагальнення інноваційного досвіду роботи  вчителів НВК, дослідження рівня ефективності,  індивідуальної, групової, та колективної науково - методичної роботи з упровадження особистісно зорієнтованих, інтерактивних технологій навчання, забезпечення професійного зростання наукового  рівня педколективу шляхом системного заохочення  всіх членів колективу до участі в наукових і соціальних програмах , проектах, роботі опорної  школи з математики, публікаціях  у фахових журналах і газетах.

    Однією з форм підвищення  кваліфікації є курсова перепідготовка вчителів  при Одеському обласному інституті вдосконалення учителів, яка відбувається планово з урахуванням  побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження  курсів. При цьому обов'язковим є ознайомлення педагогів із можливостями , які надає підвищення кваліфікації. Так,  цьогоріч пройшли атестацію  15 учителів НВК.

    Розвитку методичної майстерності вчителів гімназії сприяли:семінари, педагогічна майстерня,  круглі столи, педагогічні читання, творчі групи, проекти, майстер - класи, де вчителі опрацьовували літературу з питань  проведення  нетрадиційних  уроків,  уроків із застосуванням  інноваційних технологій, удосконалювали  вміння щодо застосування  сучасних технологій.

    Досвідом роботи  в рамках упровадження  сучасних технологій учителі діляться зі своїми колегами на сторінках педагогічної преси. З урахуванням загальних положень ведення  сучасного уроку  вчителями  - предметниками розробляються методики викладання  окремих предметів, що відображається в наукових роботах , надрукованих  у методичних журналах України.

      Проводиться індивідуальна робота з обдарованими дітьми, їхня підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах; наполеглива науково - пошукова робота учнів НВК та професійне  керування  досвідчених вчителів зумовили значний успіх  у предметних олімпіадах  різного рівня та конкурсі - захисті Науково - дослідницьких робіт МАН.

      Під час аналізу роботи методичних комісій щодо  результативності участі в олімпіадах і конкурсі захисті МАН можна відзначити роботу методичної комісії  з суспільних наук і методичної комісії з хімії, історії. Особливою є робота вчителів, учні яких показують високі результати  на конкурсах і олімпіадах  обласного та всеукраїнського рівнів. Учні також взяли участь  у дистанційних конкурсах.

     Активну участь учні брали в різних благодійних  акціях  і програмах "Діти - дітям", "Ветеран живе поруч", організували акції  милосердя та благодійні та благодійні концерти, допомагали вчителям - пенсіонерам, а також ветеранам Другої світової  війни.

    Активно проводиться робота щодо розвитку Усатівського "Євроклубу", члени якого  представили свою роботу на презентації, присвяченій Дню Європи.

     В рамках роботи  над проблемою НВК працюють творчі майстерні.

 Мета їх діяльності: підвищувати  якість освіти і рівень методичної роботи в Усатівському НВК.

        Основна мета науково - методичної роботи

- допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення  і підвищення професійного рівня, активізація творчого потенціалу;

- кардинальна модернізація , актуалізація і систематизація знань з основних психолого- педагогічних  проблем, методики, із питань управління;

- оновлення професійних, фахових знань,  оволодіння новими ідеями та знаннями,формування практичної діяльності цих знань, подолання стереотипів практичної діяльності;

 - формування професійної  майстерності, розвиток потреби в постійному вдосконаленні, творчому зростанні вчителів;

- розширення світогляду, ознайомлення  з новими науковими відкриттями в різних  галузях науки, збагачення культурними цінностями;

- забезпечення відповідності  кваліфікації фахівців до сучасних вимог щодо рівня їхньої професійної  компетенції;

- систематизація та цілеспрямування діяльності педагогів сприяння підвищенню  науково - теоретичного та культурного рівня, удосконалення  психолого - педагогічної та професійної  підготовки, допомога в реалізації актуальних  питань розвитку, удосконалення та підвищення  професійної  майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; формування здатності до  швидкої адаптації.

      Кінцевою метою науково - методичної  роботи в НВК є  підвищення  ефективності та якості навчання  та виховання учнів, підготовка їх до свідомого обрання професії й ефективності та якості навчання  та виховання учнів, підготовка їх до  свідомого обрання професій й активної участі в  громадському житті.

     Пріоритетними напрямами роботи з педагогічними кадрами гімназії є забезпечення  умов для зростання  і творчого розвитку   педагогів,  організація неперервної  наукової освіти  кожного, формування його активної  позиції, спонукання  до науково - дослідницької  та експериментальної  роботи, вивчення та  впровадження нових освітніх технологій.

    Нині в НВК  відбувається  переосмислення  цінностей, долаються стереотипи педагогічного мислення, здійснюються глибинні системні перетворення, що стосується всіх аспектів реформування навчально - виховного процесу.

      Актуальність інноваційної політики в освітній галузі,  переведення системи освіти на інноваційних шлях  розвитку зумовило вибір проблеми, над якою працює гімназія - "Оновлення форм і методів навчання та виховання відповідно до  сучасних вимог змісту освіти. Упровадження проектної педагогіки  в освітній процес як засіб  формування мотивації навчальної діяльності школярів та спосіб подолання  інертності педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителів".

      Розвиток творчої  особистості як вчителя,  так і учня, створення умов для повноцінного  інтелектуального духовного, фізичного розвитку всіх учасників навчального процесу шляхом  подолання усталених стереотипів, застарілих підходів є основним  завданням НВК.

    Орієнтація на можливості й потреби  учнів,  виявлення і розвиток інтересів, нахилів і здібностей кожної дитини забезпечується впровадження профілізації навчання, удосконаленням освітнього процесу та змісту освіти. Запровадження інноваційних  педагогічних  технологій в освітній процес у НВК сприяє  постійному її розвитку, забезпечує суттєве збільшення професійної  майстерності педагогічних  працівників, підвищує якість засвоєння учнями знань, практичних умінь і навичок. Вибудована  структура науково - методичної роботи в НВК дає можливість  задовольнити  потреби вчителів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня, виховувати  вимогливість до власної  педагогічної праці, стимулювати бажання пошуку раціональніших методів навчання і виховання.

     В основу інноваційної  освітньої  діяльності покладено  ідею розвитку НВК  шляхом проектної форми управління педагогічними процесами, де будуть створені умови для діагностування, формування  та  реалізації творчих здібностей  учнів, педагогів та адміністрації. Прагнення оптимізувати  освітній   процес зумовило впровадження  нових і вдосконалення  вже відомих раніше  педагогічних технологій різних рівнів і різної  цільової  спрямованості. Ті технології, що використовуються в НВК, відповідають основним  педагогічним  вимогам.

   Найдосвідченіші  вчителі НВК  разом із названими технологіями віддають перевагу таким технологіям:

- інтерактивні  технології дають змогу забезпечити  глибину вивчення змісту. Учні засвоюють усі рівні  пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання).

     Учитель отримує можливість диференційованого підходу до учнів з особливими  потребами - особистісними інтелектуальними.

    Змінюється роль учнів: вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, організаційні здібності.

     Основним джерелом мотивації навчання інтерес самого учня(відбувається перехід  від зовнішньої мотивації (бал) до внутрішньої  (потреба знань).

    Значно підвищується  роль особистості педагога: він менше  часу  витрачає  на вирішення  проблем із дисципліною , більше розкривається перед учнями  як лідер, організатор;

- групова навчальна діяльність. Завдяки їй посилюється соціальний контакт   між членами групи, формуються такі цінності, як суспільний досвід,задоволення результатами своєї та спільної  роботи, взаємодопомога, взаємозбагачення, взаємоконтроль. Суттєво зростає  індивідуальна  допомога з боку вчителя й товаришів у групі тим, хто її потребує;

- проектна технологія  зорієнтована на застосування фактичних знань і набуття нових (часто шляхом самоосвіти) і є прикладом поєднання  урочної та позаурочної діяльності. Тема проекту завжди  є  чимось  більшим, ніж навчальні завдання;

- нестандартні уроки розвивають  соціально - психологічну готовність дітей до життя, що передбачає здатність: примати рішення  та  робити вибір; бути свідомим громадянином своєї держави; співпрацювати з іншими людьми;  завжди працювати якісно;  виявляти ініціативу;  працювати з великим обсягом різноманітної  інформації; здійснювати  її пошук, обробку, аналіз і зберігання.

    Використання сучасних  освітніх технологій є обов'язковим   для інтелектуального, творчого та морального розвитку учнів. Уся робота  НВК з упровадження  інноваційних технологій  зорієнтована на  поліпшення їх результатів.

    Особливе місце в роботі  НВК посідає реалізація проектної  технології.

 Для реалізації проблеми , над якою працює колектив НВК із урахуванням позитивного досвіду  роботи, а також недоліків, виявлених  внутрішньошкільним контролем, у поточному  навчальному році  планується вирішувати  такі завдання:

- усю справу навчання  і виховання  будувати на основі  природних здібностей  кожної дитини;

- активно впроваджувати  в навчально - виховний процес інноваційні методи навчання ;

- створити оптимальні умови для розвитку  та становлення особистості учня.  Здійснювати процес оволодіння знаннями в атмосфері інтелектуальних , моральних і естетичних  переживань, зіткнень, поглядів, думок, позицій, наукових підходів, пошуків істини, співтворчості вчителів та учнів;

- проводити роботу психолого -  педагогічного консиліуму спільно із засіданням  методичних  комісій щодо вивчення пізнавальних інтересів учнів і плідного використання їх в освітньому процесі;

- удосконалювати застосування комп'ютерних технологій  та Інтернету в освітньому процесі;

- налагодити співпрацю з громадськими  організаціями щодо підвищення престижу  державної мови, глибоке оволодіння нею вчителями та учнями , вивчення історії та національної культури свого народу;

- забезпечити виховання гармонійно  розвиненої, високоосвідченої , соціально активної і національно свідомої  особистості, із громадською  відповідальністю, високими духовними якостями, родинними та патріотичними цінностями;

- продовжувати роботу з втілення методу проектів в освітній процес;

- удосконалювати методи контролю й оцінювання рівня знань учнів( рейтинги, тестування тощо);

- продовжувати роботу з виявлення обдарованих дітей і їх розвитку;

- активізувати роботу гуртків і клубів НВК;

- узагальнювати позитивний досвід роботи вчителів НВК у вигляді публікацій , методичних розробок, авторських збірок;

- під час роботи в напрямі "Людина і навколишнє середовище" забезпечити навчання і виховання згідно з Концепцією екологічної освіти України;

- у напрямі "Права людини" активізувати роботу щодо захисту прав дитини, виховання толерантності, гуманізації освіти;

- приділяти неухильну увагу вдосконаленню виховної роботи з учнями, особливо щодо співробітництва з органами учнівського самоврядування, розвивати  ініціативу та творчість дітей із  використанням  особистісного підходу;

-  виховувати свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формувати гігієнічні навички здорового способу життя,збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

 

 

     

 

Посилання додати